Poster Session

For High School Students Jump to LT

Each year the organizers of the conference aim to involve the public in all our activities and introduce them to the beautiful world of Life Sciences. So we are very excited to welcome future scientists at the Poster Session for High School Students (grades 9 through 12).

A poster presentation is not only a great way to share the topics that you are very interested in, or the research you carried out, but also an opportunity to assess your level of knowledge, compete in the best presentation contest, integrate into the scientific community, and gain insight into how scientific conferences work.

Therefore, we would like to invite High School students (grades 9-12) to present their posters related to biology and chemistry. Take note that you can deliver a relatively new topic that is interesting to you or the research that you carried out in your school.

The competent commission of judges (high school teachers, university doctoral students, and lecturers) will evaluate all posters.

Even though it's not possible to organize the poster session in the way we are all used to and to meet every single one of you in person this year again, we are glad to announce the opportunity to present your research in virtual space!

Don't worry, poster preparations and presentations will be just slightly different from what you are used to: you will have an opportunity to share your research with colleagues on the virtual conference platform Gather.town. You will be participating in the best poster presentation competition and answering any questions raised by conference attendees.

The High School poster session will happen on Feb 28th.

Important Dates

Registration opens16th December, 09:00 EET
Abstract correction & submission deadline*14th February, 23:59 EET
Poster submission deadline21st February, 23:59 EET

* You have the right to withdraw from the poster session before 14th February and ask for a full refund (write to coins@thecoins.eu). After February 14th, in the event of withdrawal, no refund will be possible.

Requirements

Please note that these abstract and poster presentation requirements must be met for your work to be accepted.

Requirements for abstracts:

Poster requirements:

Evaluation

Here we provide the Evaluation Form. Please remember, that organizers reserve the right to make necessary changes to the evaluation form without any additional notice.

In order to receive additional points during the poster session, please provide a short (up to 5 min.) pre-recorded presentation of your research no later than February 21st. We ask you to send the recording via an online file sharing platform (e.g. Google Drive or Dropbox).
File size – up to 200 MB
Acceptable file formats: WebM, MP4

It is important to remember that the organizers may provide additional points during the poster evaluation session if:

Guidelines
Moksleivių

Stendinių pranešimų sesija

Konferencijos organizatoriai kiekvienais metais stengiasi kuo labiau įtraukti ir supažindinti visuomenę su gamtos mokslų pasauliu, todėl su džiaugsmu kviečiame būsimuosius jaunuosius mokslininkus į stendinių pranešimų sesiją, skirtą 9-12 klasių mokiniams.

Stendiniai pranešimai – puiki galimybė pristatyti tau rūpimą temą ar atliktą tyrimą kitiems moksleiviams, mokytojams, studentams ir dėstytojams, įsivertinti savo žinias, pasivaržyti geriausio pranešimo konkurse, įsijungti į mokslinę bendruomenę ir pamatyti mokslinių konferencijų virtuvę iš vidaus.

Todėl kviečiame visus 9-12 klasių mokinius pristatyti stendinius pranešimus chemijos, biologijos mokslų tematika, kuriuose galite plačiau panagrinėti jums patinkančią temą ar pristatyti mokykloje atliktą mokslinį tyrimą, kurio rezultatai būtų įdomūs kolegoms.

Jūsų pranešimus vertins kompetentinga vertintojų komisija sudaryta iš įvairių Lietuvos mokyklų gamtos mokslų mokytojų, universitetų doktorantūros studentų bei dėstytojų. Vertinimas ne tik padės įvertinti savo žinias, bet ir tobulėti ateities mokslinėje veikloje.

Nors šiemet ir negalime vykdyti stendinių pranešimų sesijos tradiciniu būdu bei susitikti gyvai su kiekvienu iš jūsų, su džiaugsmu siūlome jums alternatyvą – pranešimų sesiją virtualioje erdvėje!

Neišsigąskite, pranešimų paruošimas ir pristatymas mažai skirsis nuo ankstesnių konferencijų: savo atliktais tyrimais pasidalinsite su kolegomis virtualioje platformoje Gather.town, kur dalyvausite geriausio pranešimo konkurse bei galėsite atsakyti į klausimus, iškilusius konferencijos dalyviams.

Moksleivių stendinių pranešimų sesija vyks vasario 28 d.

Svarbiausios datos

Registracijos pradžiaGruodžio 16 d., 2021, 09:00
Santraukų koregavimo ir pateikimo terminas*Vasario 14 d., 2022, 23:59
Plakatų pateikimo terminasVasario 21 d., 2022, 23:59

* Nusprendus nebedalyvauti pranešimų sesijoje iki vasario 14 d., galite atgauti sumokėtus pinigus (dėl kompensacijos kreiptis paštu coins@thecoins.eu). Po vasario 14 d., nusprendus nedalyvauti konferencijoje, sumokėta registracijos suma nebus grąžinama.

Reikalavimai

Reikalavimai santraukai:

Reikalavimai stendiniam pranešimui:

Vertinimas

Pateikiame vertinimo lentelę. Primename, kad organizatoriai pasilieka teisę daryti vertinimo sistemos pakeitimus be išankstinio pranešimo.

Rekomenduojama! Norint iš organizatorių gauti papildomus balus per posterių vertinimo sesiją, prašome pateikti trumpą (iki 5 min.) įrašytą pranešimo prezentaciją ne vėliau kaip kovo 14 dieną. Norime jūsų paprašyti, kad failą atsiųstumėte naudodamiesi laisvai internete prieinamomis failų dalinimosi platformomis (pvz.: Google Drive ar Dropbox).
Galimas didžiausias failo dydis: 200 MB
Priimami failų formatai: WebM, MP4

Primename, jog organizatoriai stendinių pranešimų vertinimo sesijos metu gali skirti papildomus balus, jeigu:

Gairės pasiruošimui (Rekomendacijos)