Poster Session for High School Students

Requirements & Evaluation

Please note that these abstract and poster presentation requirements must be met for your work to be accepted.

Abstract Requirements

 • The abstract must be submitted following two weeks after registration (but no later than the 14th of March, 2021). After these two weeks, your registration will be terminated, but you may ask for a full refund. No refund will be possible after the final deadline on the 14th of March, 2021.
 • The abstract can be submitted in Word or PDF format.
 • An abstract’s word count must be between 200-400 words.
 • We recommend using the given abstract template.
 • The abstract must be written in clear, fluent English or Lithuanian. The presenter’s responsibility is to revise submitted work as it will be published as received, and no grammatical or style corrections will be made.
 • You may make some abstract changes after it’s submission, but no alterations can be made after the final Submission Deadline (14th of March, 2021, 23:59 EET)
 • Abstract factors that qualify for its acceptance:
  • Clarity – the objectives of the research presented are clearly described.
  • Methods – methods used and described are appropriate to reach the desired objectives of the research (not applicable for theoretical research poster)
  • Presentation – abstract is logical, interesting, clearly written, and free of grammatical errors.
 • The abstract will be rejected if:
  • It is not appropriate – the content of the abstract must be relevant to the life sciences.
  • It is promotional – the abstract was written to promote a product or method.
  • Primary Author submits more than one abstract – a primary author is allowed to present only one poster but can be a co-author of another poster presentation.

Poster Requirements

 • The poster must be submitted in PDF format.
 • Organizers must receive your poster no later than the 14th of March, 23:59 EET.
 • Posters will be accepted only in English or Lithuanian.
 • You may present your poster during the session either in English or Lithuanian, but organizers ask you to inform them of choice one week before the Poster Session.
 • To receive the Poster Presentation certificate, the presenter(-s) must be present during the evaluation session and the main poster session (exceptions may apply).

Evaluation

The poster evaluation rubric will be posted during the coming month.

It is important to remember that organizers may provide additional points during poster evaluation session if:

 • you write the abstract, create the poster, and present it in English.
 • you compose your abstract using the template provided.
 • your poster satisfies all given requirements.

Moksleivių stendinių pranešimų sesija

Reikalavimai ir vertinimas

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų darbas turi atitikti šiuos reikalavimus, kad jį priimtumėme.

Santraukos reikalavimai

 • Dalyvis privalo organizatoriams atsiųsti pristatymo santrauką (lietuvių ar anglų kalbomis) per dvi savaites po registracijos dienos (bet ne vėliau kaip iki kovo 14 dienos). Po šių dviejų savaičių, negavus santraukos, jūsų registracija bus panaikinama, tačiau jūs galėsite prašyti registracijos mokesčio grąžinimo. Jeigu iki kovo 14 dienos organizatoriai nesulaukia santraukos ir plakatinio pranešimo, registracija pašalinama ir mokesčio grąžinimas nėra galimas.
 • Santrauka gali būti sukurta Word arba PDF formatais
 • Santraukos teksto žodžių skaičius turi būti tarp 200-400 žodžių (pavadinimas, autoriai ir literatūros sąrašas neįeina į šį skaičių)
 • Rekomenduojame naudoti pateiktą santraukos šabloną (čia nuorodą pridėti).
 • Santrauka turi būti parašyta tvarkinga, sklandžia lietuvių arba anglų kalba. Dalyvis privalo pats peržiūrėti darbą ir įsitikinti jo teisingumu, nes organizatoriai nedarys jokių esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie reikalingi Santraukų knygos formatavimui.
 • Galite daryti santraukos redagavimą po jo pateikimo, bet jokie pakeitimai nebebus galimi po galutinės priėmimo datos – kovo 14 dienos 23:59.
 • Veiksniai, lemiantys santraukos patvirtinimą:
  • Aiškumas – tyrimo tikslas/-ai yra aiškiai aprašyti.
  • Metodai – naudoti ir aprašyti metodai yra tinkami pasiekti numatytą tyrimo tikslą/-us (negalioja, jei pristatomas darbas yra teorinis).
  • Pateikimas – santrauka yra logiška, įdomi, tvarkingai parašyta, be gramatinių klaidų.
 • Santrauka bus atmesta, jeigu:
  • Neatitinka temos – santraukos turinys turi būti susijęs su gyvybės / gamtos mokslais (biologija, chemija, biochemija, molekulinė biologija ir kt.)
  • Yra reklaminio pobūdžio – santrauka reklamuoja tam tikrą produktą ar paslaugą.
  • Pirmasis autorius pateikia daugiau kaip vieną santrauką – pirmasis autorius gali pristatyti tik vieną plakatinį pranešimą, tačiau gali būti kitų pranešimų bendraautorius.

Plakatinio pranešimo reikalavimai

 • Plakatinis pranešimas turi būti pateiktas PDF formatu.
 • Organizatoriai turi gauti plakatą ne vėliau, kaip iki kovo 14 dienos, 23:59.
 • Plakatai gali būti padaryti tiek anglų, tiek lietuvių kalba.
 • Sesijos metu, pristatydami savo darbą, galite kalbėti anglų arba lietuvių kalba, tačiau organizatoriai prašo apie tai juos informuoti savaitę prieš renginį.
 • Norėdami gauti plakatinio pranešimo pristatymo sertifikatą, turite dalyvauti pranešimų vertinimo sesijoje.

Vertinimas

Vertinimo kriterijai bus paskelbti netrukus.

Nepamirškite, jog organizatoriai plakatinių pranešimų vertinimo sesijos metu gali skirti papildomus balus, jeigu:

 • santrauka, plakatas yra parengti ir pristatyti anglų kalba.
 • santrauka parašyta remiantis pateiktu šablonu.
 • plakatas atitinka visus pateiktus reikalavimus.