Poster Session for High School Students

Guidelines

The following recommendations are optional.
 • It would be best to use A0 (84x119cm) or A1 (59x84cm) formatting when creating your poster.
 • It is recommended to make your poster in PowerPoint (landscape or portrait) and then save it as a PDF.
 • You may use a provided poster template (available from the 1st of February). Feel free to customize it the way you prefer it. Also, you may browse free online sources:
 • You should include:
  • Title (with names of authors and affiliations)
  • Introduction/Problem/Goal
  • Methods
  • Results
  • Conclusion
  • References (recommended in APA or MLA style)
  • Acknowledgments
  • Contact information (you may include QR code)
 • Use both UPPER and lower case letters for general content, as the all-capital text is difficult to read. Do not use more than 2-3 fonts and 3-4 text sizes, for example:
  • Title – 100 pt bold sans serif or Garamond font
  • Section Heading – 40-48 pt bold sans serif or Arial font
  • Body Text – 26-32 pt serif or Arial font
  • Captions – 22-24 pt serif or Arial font
 • Make sure there is enough contrast between the color of the text and the poster’s background. Choose a simple color scheme with only two or three related colors. Change colors on graphs and figures in a way that complements the background color. The light background and black letters are the best combinations and the easiest to read.
 • Make sure ideas flow logically from one section to the next. 
 • Use charts and graphs to illustrate data (avoid raw data and large tables or if you must include it, keep it simple). Each illustration should be able to stand alone (everything that is depicted in images or graphs must be named and explained).

Moksleivių stendinių pranešimų sesija

Gairės pasiruošimui (rekomendacijos)

Pateiktos rekomendacijos yra neprivalomos.

 • Patariame plakatą kurti A0 (84x119cm) arba A1 (59x84cm) formatu.
 • Rekomenduojame plakatą (horizontalų arba vertikalų) kurti naudojantis MS PowerPoint programa, o išsaugoti PDF formatu.
 • Rekomenduojame naudoti pateiktą plakato šabloną (prieinamas čia nuo vasario 1 dienos). Galite jį modifikuoti kaip jums atrodo geriau. Taip pat, daugiau šablonų pavyzdžių surasite laisvai prieinamuose internetiniuose puslapiuose:
 • Plakate turėtų būti:
  • Pavadinimas (su autorių vardais ir darbo/mokymosi/praktikos atlikimo vieta) – neturėtų užimti daugiau kaip 3 eilučių;
  • Įvadas/Problema/Tikslas;
  • Metodai (jeigu buvo darytas tyrimas);
  • Rezultatai;
  • Išvados;
  • Naudoti literatūros šaltiniai (rekomenduojame naudoti APA arba MLA citavimo stilių);
  • Padėka (jeigu yra kam norite padėkoti, pvz.: mokytojui, darbo vadovui, konsultantui, laboratorijai ir kt.)
  • Kontaktinė informacija
 • Pagrindiniame tekste naudokite DIDŽIĄSIAS ir mažąsias raides, nes vien tik didžiosios raidės nėra patogios skaitymui. Nenaudokite daugiau kaip 2-3 skirtingų šriftų ir 3-4 teksto dydžių, pavyzdžiui:
  • Pavadinimas – 100 pt paryškintas sans serif arba Arial šriftas;
  • Skyrelių pavadinimai – 40-48 pt paryškintas sans serif arba Arial šriftas;
  • Pagrindinis tekstas – 26-32 pt serif arba Arial šriftas;
  • Paveikslėlių pavadinimai ir aprašymai – 22-24 pt serif arba Arial šriftas;
 • Įsitikinkite, jog yra užtikrintas tinkamas kontrastas tarp teksto spalvos ir plakato fono spalvos. Rinkitės paprastas spalvų paletes su ne daugiau kaip 2-3 tarpusavyje suderintomis spalvomis. Paveikslėlių ir grafikų spalvas pasirinkite taip, kad jos atitiktų arba derėtų prie fono spalvos. Šviesus fonas ir juodos raidės yra pats geriausias, lengviausiai skaitomas derinys.
 • Pranešime dėstomos mintys turėtų logiškai sekti viena po kitos.
 • Naudokite diagramas ir grafikus iliustruoti duomenims (venkite neapdorotų duomenų ir didelių lentelių, o jeigu privalote jas naudoti, tuomet pasistenkite jas pateikti kuo paprasčiau). Kiekviena iliustracija turėtų būti aprašyta taip, kad jai nereikėtų konteksto, t.y. paskaičius jos aprašą, turi būti aišku kas yra vaizduojama.